ORIENTAL RUG CLEANING REPAIR ORANGE COUNTY

Home » Rug Cleaning » How to Clean Pet Urine Stains without damaging your Persian or Oriental Rug

How to Clean Pet Urine Stains without damaging your Persian or Oriental Rug

How We Work

Hours & Info

Tel : (949) 945-4124
Lunch: 11am - 2pm
Dinner: M-Th 5pm - 11pm, Fri-Sat:5pm - 1am

 

How to Clean Pet Urine Stains without damaging your Persian or Oriental Rug

روش زدودن لک‌های ادرار حیوانات از درون فرش‌های نفیس ایرانی‌ بهترین ماده برای خنثا کردن بوو و از بین بردن لکه‌های ادرار حیوانات بر روی فرش که امروزه در هر خانواده‌ائ نگهداری میشود ،همان آب اکسیژنه یه خودمان است که روش استفاده از آن به تجربه و مهارت و دانش و آشنایی بالا با رنگ و مواد به کار رفته در فرش دارد که در طی‌ سالیان زیاد در کار کسب میشود اما در اینجا به ریسک بالای آن مخصوصاً روی فرش‌های ابریشم و گل ابریشم تاکید میشود و حتما سعی‌ کنید بعد از استفاده آن روی لک‌های ادرار ،مایه باقیمانده در فرش را سریعاً خارج کرده و خشک نمایید که باعث حل شدن رنگ‌های فرش در آن نشود و به اصطلاح رنگ قاطی‌ نکند.اما در آخر توصیه میشود برای جلوگیری از ادرار کردن حیوانات روی فرش ،آنها را آموزش داده و به کلاس‌هایی‌ که به حیوانات این آموزش را می‌دهند بفرستید تا از بوی بد و ضرر بالای آن روی فرش‌های نفیس خود جلوگیری کنید

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Collection of Repair and Cleaning

%d bloggers like this: